ข่าวพระครูศรีพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ - kachon.com

พระครูศรีพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ
ประวัติพระเกจิอาจารย์

photodune-2043745-college-student-s

ท่านพระครูศรีพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 พระผู้มีแต่ให้แห่งวัดนาคปรก

พระครูศรีพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ

“ท่านพระครูศรีพัฒนคุณ พระผู้มีแต่ให้แห่งวัดนาคปรก ในขณะที่โรคาพาธเข้าอาศัยสังขารท่านเป็นยุทธภูมิการยื้อแย่งของพญาพยาธิ แต่ในความเป็นพระนักพัฒนาระดับอินเตอร์ ความเป็นสมภารด้วยจิตวิญญาณ งานก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดก็ไม่นิ่งหยุด งานการศึกษาเผยแผ่ ศาสนสงเคราะห์ ทุกอย่างหมุนไปตามแผน เหมือนไม่มีอะไรในสังขารท่าน งานอบรมเยาวชนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พูด...ก็พูดไม่ได้! นั่ง...ก็นั่งไม่ติดอาสน์! ด้วยความเป็นพระอุปัชฌาย์ผู้รังสรรค์ทรัพยากรบุคคลของชาติในงดงาม ขอเพียงไปนั่งดูสามเณรน้อยๆ ห่มผ้าเหลืองบ้างก็ยังดี นี่...คือ ความเป็นพระอุปัชฌาย์ ผู้มีหัวใจเต็มร้อย” (จารอาลัย โดย พระราชรัตนรังษี ว.ป.วีรยุทฺโธ)

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชสามเณรอ ภาคฤดูร้อนรุ่นแรก ของวัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นหลวงพ่อพระผู้ดูอุปถัมภ์ดูแลสามเณรน้อยๆประดุจลูกของท่านทุกๆองค์ เมื่อวันที่ 1 พฤษพาคม 2517

๑.ชาติภูมิ พระครูศรีพัฒนคุณ นาม เดิม พิศิษฐ์ นามสกุล สิมมามี เกิดเมื่อ ๑๔ฯ๓๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๘ บ้านศาลา ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามเป็นบุตรคนโตของครอบครัว บิดาชื่อ นายโด่ง สิมมามี (ถึงแก่กรรมแล้ว) มารดาชื่อ นางบุญหนา สิมมามี อาชีพ กสิกรรม มีพี่น้องร่วมสายโลหิตบิดามารดาเดียวกัน จำนวน ๔ คน คือ ๑. พระครูศรีพัฒนคุณ (พิศิษฐ์ สิมมามี) ๒. นายถวิล สิมมามี ประกอบอาชีพที่บ้านศาลา ๓. นายบุญถิ่น สิมมามี (ถึงแก่กรรมแล้ว) ๔. นายทองอินทร์ สิมมามี (ถึงแก่กรรมแล้ว)

๒.บรรพชา ขณะอายุ ๑๕ ปี ได้เข้ารับการบรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ ๕ ฯ ๖๖ ค่ำ ปี มะแม ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ วัดหนองขาม ตำบลกำพี้ อำเภอ บรบือ จังหวัด มหาสารคาม โดยมีพระอธิการพรหมมา พฺรหฺมสโร วัดหนองขาม เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปีพ.ศ.๒๕๐๓ ได้ย้ายเข้ามาอยู่จำพรรษา ณ วัดนาคปรก เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรม.

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

๓.อุปสมบท ขณะอายุ ๒๑ ปี ได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๗ฯ๑๖ ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมา วัดดอนกลอย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนางเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเจ้าอธิการพรมมา พฺรหมฺสโร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการอ่อน มงฺกโร(ปัจจุบันเป็น พระครูมงคลเขมาจารย์) วัดดอนกลอย เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการทองแดง กิตฺตสาโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามว่า “ญาณธโร” แปลว่า ผู้ทรงญาณ (ความรู้) สำเร็จอุปสมบท เวลา ๑๓.๐๐ น. หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้เข้ามาอยู่จำพรรษาที่วัดนาคปรกตามเดิม

๔.วิทยฐานะ สอบได้ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (๒๕๐๙) สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรครูพิเศษมัธยม (๒๕๒๒) สอบได้นักธรรมชั้นเอก (๒๕๐๐) สอบได้ประโยค ป.ธ.๖ (๒๕๐๘) ในสนามหลวง ส่วนกลาง สำนักเรียนวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

๕. ความรู้พิเศษ หลวงพ่อเป็นผู้มีความใฝ่รู้ ใคร่ในการศึกษา มีวิริรยะอุตสาหะขวนขวายในการศึกษาวิชาลูกคิด การการก่อสร้าง การแสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุ การสอน กรรมฐานการบริหาร ซึ้งเป็นความสามารถพิเศษที่หลวงพ่อได้ใช้ปกครองสั่งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรให้ดำรงตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัย และโน้มน้าวจิตใจให้พุทธศาสนิกชน เยาวชนชาย-หญิง อุบาสก-อุบาสิกา และประชาชนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมและศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้น

๖.ตำแหน่งและหน้าที่การงาน

๖.๑. ด้านการปกครอง เป็นกรรมการวัดนาคปรก (๒๕๐๗), เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก (๒๕๑๓), เป็นพระอุปัชฌาย์ (๒๕๒๖) หลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณ ได้ดำรงแต่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๓-๒๕๔๒ นานถึง ๒๙ ปี

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

๖.๒ ด้านการศึกษา เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (๒๕๐๘), เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดนาคปรก (๒๕๑๐), เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดนาคปรก เป็นผู้อุปการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดนาคปรก (๒๕๑๓), เป็นกรรมการสอบและตรวจธรรมชั้นนวกภูมิเขตภาษีเจริญ เป็นกรรมการควบคุมสอบธรรมสนามหลวง และเป็นกรรมการตรวจสอบสนามหลวง (๒๕๑๕), เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก (๒๕๒๐-๒๕๕๒), เป็นผู้อำนวยการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเพทมหานคร (๒๕๑๕-๒๕๔๒), จัดตั้งทุนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ตามนโยบายศึกษาสงเคราะห์ทางคณะสงฆ์ (๒๕๒๘-๒๕๔๒), เป็นอาจารย์ใหญ่พระปริยัติธรรม แผนกบาลี สำนักเรียนวัดทุ่งเหียง ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (๒๕๓๑)

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

หลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระเถระที่ให้ความสนใจในการศึกษาเป็นเถระที่เปิดกว้างในด้านการศึกษาเป็นพิเศษ ท่านได้พยายามส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรภายในวัด และเยาวชนของชาติด้วยดีตลอดมา ดังจะเห็นได้จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ้งเป็นโครงการที่ดำเนินการมานาน เป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาของพระสงฆ์ให้กับเยาวชนในปัจจุบัน ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรกนั้น มีพระภิกษุสอบไล่ได้ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ้งเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรมขั้นสูงสุดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และยังส่งเสริมให้กำลังใจพระสงฆ์ในวัดได้มีการศึกษาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ด้วยการส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่งและมหาวิทยาลัยที่เปิดให้พระสงฆ์ เข้าศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีประมาณ ๔๐ รูป ปริญญาโท ๕ รูป

๖.๓ ด้านการเผยแพร่ ส่งหลวงพ่อพระครูวรกิตติโสภณไปศึกษาและปฏิบัติงานศาสนกิจที่วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย (๒๕๒๔), ได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย–เนปาล (๒๕๒๙), เปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดนาคปรก (๒๕๑๖), เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนาคปรก (๒๕๒๐), จัดอุปสมบทหมู่ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษร่วมกับกรมราชทัณฑ์จำนวน ๒๐๐ คน เพื่อฉลอง ๒๐๐ ปี รัตนโกสินทร์ (๒๕๒๕), ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นพิเศษโดย อาศัยสถานที่พุทธมณฑล เป็นคณะแรก (๒๕๒๕),เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธโคดม ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำอาราธนาของหลวงปู่คัมภีโร (๒๕๒๙), ส่งหลวงพ่อพระครูวรกิตติโสภณไปประกาศพระศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (๒๕๔๑), ส่งพระภิกษุไปประกาศพระศาสนา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (๒๕๔๑), ส่งเสริมพระภิกษุเข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศซึ้งจัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ รูป (๒๕๓๙-๒๕๔๒)

ภาพเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

หลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณ ได้ให้ความสำคัญต่องานเผยแผ่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเยาวชนชาย–หญิง ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เช่น จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๔๒ เป็นเวลา ๒๖ ปี และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา จัดให้มีบวชชีพราหมณ์ จัดให้บวชนักโทษ ๒๐๐ คน เมื่อคราวฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ การบรรยายธรรมทางสถานีวิทยุและปัจจุบันได้ส่งพระไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนทั้งประถม มัธยม อุดมศึกษา ตลอดทั้งได้ส่งพระไปประกาศศาสนาในต่างประเทศ เช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่านได้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่เหล่าพุทธบริษัทผู้มาบำเพ็ญบุญเป็นอย่างดี และได้จัดให้มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนไม่เคยขาด ท่านได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาโยตลอดจนถึงบั้นปลายชีวิต ชีวิตของหลวงพ่อ นับเป็นแบบอย่างที่ดีของชีวิตนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๖.๔.ด้านสาธารณูปการ ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วิหารนาคปรก (๒๕๑๒), สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม ครึ่งตึกครึ่งไม้ ยกพื้น เสริมคอนกรีต, สร้างห้องกัมมัฏฐาน สอนนักเรียนพุธศาสนาวันอาทิตย์, เทพื้นคอนกรีตบริเวณลานโบสถ์วิหาร และสร้างเสมาธรรมจักรตามแนวสันกำแพงรอบโบสถ์และวิหาร ยาว ๒๔๐ เมตร (๒๕๑๕), ปรับปรุงสำนักงานกลางและสร้างห้องบันทึกเสียงพร้อมเครื่อง (๒๕๑๙), สร้างศาลาอเนกประสงค์ลักษณะทรงปั้นหยา (๒๕๒๓), สร้างห้องน้ำห้อง-สุขา ๙ ห้อง และโรงเก็บสังฆภัณฑ์ (๒๕๒๓), สร้างฌาปนสถาน (เมรุ) เตาเผาชนิดพิเศษ ระบบกำจัดกลิ่นและควันแบบ DD-3A (๒๕๒๖), สร้างมณฑปแบบจัตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ชูคงชูนาม (๒๕๒๘),ยยยยยยย สร้างเขื่อน-ห้องน้ำ-ห้องสุขาต่อกับการศาลาการเปรียญชั้นล่าง ๕ ห้อง ชั้นบน ๙ ห้อง และสร้างห้องพักบนศาลาการเปรียญ ๒ ห้อง และปรับปรุงศาลาการเปรียญภายใน(๒๕๓๑), เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กใต้ถุนศาลาการเปรียญ (๒๕๓๒), สร้างศาลาบำเพ็ญกุศล ๒-๓ (๒๕๓๒), ถมบริเวณลานวัด และหน้าอาคารโรงเรียนวัดนาคปรก, สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณวัด และต่อเติมและปรับปรุงกุฏิทรงไทย ๒ หลัง และสร้างห้องสุขา (๒๕๓๕), เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานวัดทั้งหมด (๒๕๓๖), สร้างศาลาวิปัสสนากรรมฐาน (๒๕๓๗), สร้างหอบูชาพระแม่กวนอิม (๒๕๓๙), สร้างพระประจำวันและศาลาพุทธนิมิต (๒๕๔๑), วางศิลาฤกษ์และวางรากฐานสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ ปี (๒๕๔๒)

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

๖.๕.ด้านสาธารณสงเคราะห์ เปิดตลาดนัดวันพุธ วัดนาคปรก จำหน่ายสินค้าราคาถูกสงเคราะห์ประชาชนยาวย่านตลาดพลู-ภาษีเจริญ (๒๕๒๙), สมทบทุนสร้างวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย (๒๕๓๗), จัดส่งพระพุทธรูปปางนาคปรกไปประดิษฐาน ณ จ.หนองคาย (๒๕๔๒), ตั้งทุนนิธิหลวงปู่ชู คงชูนาม, ตั้งทุนนิธิวัดนาคปรก, ตั้งทุนนิธิพระสุเมธาธิบดี เพื่อการสงเคราะห์พุทธบริษัท ฯลฯ

๖.๖ ด้านงานพิเศษ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบบัญชีเงินวัด ในตำบลปากคลองภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี ในสมัยนั้น (๒๕๑๔), ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระธรรมทูตสายพิเศษจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิราชาวาส ให้ไปตรวจเยี่ยมและหาข้อมูลจากหน่วยงานพระธรรมทุต ส่วนภูมิภาค ๔ จังหวัด คือ นครพนม สุรินทร์ ยโสธร นครราชสีมา (๒๕๑๔-๒๕๑๗), สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อถวายพระทองคำพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดนาคปรก ๒ คน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในวันจันทร์ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ เวลา ๑๖.๔๕ น. (๒๕๒๑), เป็นกรรมการอำนวยการจัดสร้างวัดไทยกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย (๒๕๓๗)

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

๗.สมณศักดิ์ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในพระราชทินนามที่ “พระครูศรีพัฒนคุณ” (๒๕๑๘), ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในพระราชทินนามเดิม (๒๕๓๗)

๘.อวสานแห่งชีวิต หลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระเถระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย กฎ กติกา มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเพื่อนสหธรรมมิก ไม่ใฝ่ในลาภยศ สมณศักดิ์ ยึดพรหมวิหาร และสังคหวัตถุธรรมเป็นหลักปฏิบัติ ได้บำเพ็ญศาสนกิจอันเป็นหิตานุประโยชน์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง เพื่อความมั่นคงมั่งวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อจะพูดกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่า “งานเท่านั้น เป็นเครื่องวัดศักยภาพของมนุษย์” โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้สละบ้านเรือนเข้ามาบวชอาศัยร่มเงา พระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต จะต้องทำงานเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าให้มาก เพื่อตอบแทนข้าวชาวบ้านที่เป็นผู้ถวายกำลังแด่พระสงฆ์ บางครั้งหลวงพ่อพ่อประสบอุปสรรคนานัปการ ก็มิได้ได้ย่อท้อ ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ มิได้เคยห่วงใยในสุขภาพได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ทำงานทุกอย่าง เพื่อให้งานสำเร็จมาโดยตลอด

ภาพผู้เขียนเมื่อครั้งบวชพระที่วัดนาคปรก โดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ หลวงพ่อได้อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ (อัมพฤกษ์ซีกซ้าย)ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลศิริราช และอีกหลายโรงพยาบาล ตลอดทั้งแพทย์โบราณ แผนปัจจุบัน แผนกจีน หรือ มีหมอดีที่ไหนหลวงพ่อไปรักษาที่นั้น อาการอาพาธของหลวงพ่อก็ดีขึ้นตามลำดับ เพียงแต่แต่แขน-ขาข้างซ้ายไม่มีกำลัง พอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง แต่เวลาห่มผ้า สรงน้ำต้องให้ลูกศิษย์ช่วยเหลือคอยอุปปัฏฐากรับใช้ใกล้ชิด หลวงพ่อก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกติ อย่างสม่ำเสมอ มีลงอุโบสถ ฟังการสวดพระปาฏิโมกข์ บวชลูกหลาน เทศนาสั่งสอน เป็นต้น มิได้ขาด

หลังจากที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นปกติ อยู่ประมาณ ๕ ปี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อาพาธอีกครั้ง ซึ้งในครั้งนี้อาการหนักพอควร ลูกศิษย์ได้นำส่งเข้ารักษาที่ห้องไอ ซี ยู โรงพยาบาลพญาไทย ๑ เป็นเวลาเกือบเดือน หมอได้ให้ความเห็นอาการว่า เส้นเลือดในสองแตก (เป็นอัมพาตทั้งร่างกาย) หลังจากนั้นก็นำไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่งด้วยกัน อาการไม่ดีขึ้น การพูดคุย การสนทนา การสื่อสารกับลูกศิษย์ กับพระมหาเถระนุเถระที่เยี่ยมให้กำลังใจ ก็ไม่สะดวก ก็ต้องอาศัยผู้อยู่ใกล้ชิดคอยแปลข้อความให้ฟัง บางครั้งก็เป็นที่สลดใจอย่างยิ่ง บางครั้งก็ตลกขบขัน ปฏิปทาของหลวงพ่อถึงแม้จะเจ็บป่วย อาพาธหนัก แต่ระบบสมองความนึกคิดของหลวงพ่อกับดียิ่งขึ้น สามารถสั่งการ บริหารลูกวัดให้ทำงาน ให้ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัย ตามปกติ บางครั้งถึงกับต้องลงมาทำเอง เป็นที่น่าสรรเสริญ ในความพระยอดทำงานจริงๆ จนลูกศิษย์ได้แต่ภาวนาให้หลวงพ่อหายจากโรคภัยจะได้กลับมาเป็นร่มโพธิ์ร่มธรรมแก่วัดนาคปรกต่อไป

ภาพคุณแม่กับญาติๆเมื่อหลังงานบวชเสร็จโดยมีท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี 2526

ดับแต่ธาตุ เหลือแต่ธรรม หลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นคนไข้ของนายแพทย์ดำรัส ดีสุขกุศล และได้ย้ายเข้ามาพักรักษาที่วัด อาการของหลวงพ่อกลับทรุดหนักลงเรื่อยๆลูกศิษย์ได้นำตัวเข้ารักษาตัวที่ห้องไอ ซี ยู โรงพยาบาลพญาไทย ๓ จนอาการดีขึ้นเล็กน้อย ก็นำตัวกลับมารักษาที่วัดอีกครั้ง หลังจากออกพรรษา ญาติโยมได้ตักบาตรเทโวเสร็จ เมื่อเช้าของวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ เวลา ๐๘.๒๐ น. หลวงพ่อได้มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ด้วยโรคไตวาย ณ ศาลาวิปัสสนากรรมฐานวัดนาคปรก การสูญเสียหลวงพ่อผู้ทรงเปี่ยมด้วยศีลาจารวัตร มีปฏิปทาที่งดงาม ย่อมยังความเศร้าสลด อาลัย เสียดาย แก่คณะสงฆ์กัลยาณมิตรตลอดถึงศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง สิริอายุได้ ๕๘ ปี ๗ เดือน ๑๕ วัน ๓๙ พรรษา

พระมหากรุณาธิคุณ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ, วันเสาร์ที่ ๒๖ธันวาคม๒๕๔๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชทานเพลิงศพ

ภาพหลวงพ่อนาคปรก พระประธานในวิหาร วัดนาคปรก

ประวัติความเป็นมาของวัดนาคปรก ถนนเทอดไทย ตำบลปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมาของวัดนาคปรกนั้น เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ณ ถนนเทอดไทย ตำบลปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นในช่วงรัตนกสินทร์ตอนต้น ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีเนื้อที่วัดประมาณ 12 ไร่เศษ ผู้สร้างคือ เจ้าสัวพุก ชาวจีนพ่อค้าสำเภา ซึ่งตามพระยาโชฎึกราชเศษฐี เข้ามาทำมาค้าขายโดยจอดท่าเรือสำเภาไว้ที่คลองสานใกล้ๆ สุเหร่าแขก และต่อมาได้ภรรยาเป็นคนไทยเจ้าสัวพุกเป็นผู้มีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา มีศรัทธาแรงกล้าในการจะสร้างวัดขึ้น ณ ที่ใกล้วัดนางชีอันเป็นพระอารามหลวง ซึ่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเป็นผู้ถวายการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1

สำหรับนามของวัดนี้ มาจากพระนามของพระพุทธรูปหนึ่งในจำนวน 2 องค์ ซึ่งเป็นพระประธานประจำพระวิหาร พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก อันปรากฏในพระพุทธประวัติว่า เมื่อครั้งเสด็จนั่งเสวยวิมุติสุขยังร่มไม้จิก ได้บังเกิดฝนตกพรำอยู่ตลอด 7 วันในครั้งนั้นพญามุจลินท์นาคราชออกจากนาคภพมาทำขนดล้อมพระวรกาย 7 ชั้น แล้วแผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนเพื่อป้องกันลมและพายุฝนไม่ให้ซัดสาดมาต้องพระวรกายพระพุทธรูปปางนาคปรกนี้ นิยมสร้างเป็นพระประจำวันของผู้ที่เกิดวันเสาร์ เข้าใจว่าภรรยา ของเจ้าสัวพุกคงจะเกิดในวันนี้ นอกจากนั้นภาพจิตรกรรมภายในวิหารยังเป็นลายไทย ส่วนภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนสีเป็นลายจีน และท่านผู้สร้างก็เป็นผู้ที่มีปฏิสัมภิทาและบุคลาธิษฐาน ซึ่งหยิบยกสิ่งที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นหลักในการอธิบายสังเกตได้จากการที่สร้างพระวิหารไว้ทางทิศเหนือ และพระอุโบสถไว้ทางทิศใต้ องค์พระหันไปทางทิศตะวันออก เปรียบเสมือนผู้หญิงอยู่ทางซ้าย ผู้ชายอยู่ทางขวาวัดนาคปรก

ภาพรวมเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

วัดนาคปรก มีเจ้าอาวาสครองวัดมาแล้วหลายรูป แต่ไม่มีการจดบันทึกไว้ เริ่มมาบันทึกเป็นทางการถึงปัจจุบัน รวม 5 รูปคือ
1.พระอธิการ คงชูนาม พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๗๗
2.พระอธิการเลี่ยม นนฺทิโย พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๕๐๕
3.พระอาจารย์อำนาจ นราสโภ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๒
4.พระครูศรีพัฒนคุณ (พิศิษฐ สิมมามี) พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๔๒
5.พระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

ภาพหลวงปู่ชู คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก องค์ที่ 1

ประวัติพระอธิการ คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาส วัดนาคปรก องค์ที่ 1

สำหรับหลวงปู่ชู อดีตเจ้าอาวาส ที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เลื่องลือเมื่อประมาณ 80 กว่าปีก่อน ชาวบ้านในละแวกวัดรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างพากันกล่าวถึงเกียรติคุณของท่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สิ่งที่ยังคงเหลือเป็นที่รู้จักกันอย่างดีคือ วัตถุมงคลต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ อาทิ เหรียญรูปเหมือนและเหรียญหล่อเนื้อสำริดชาติภูมิของหลวงปู่ชูนั้น ตามประวัติบันทึกว่า บ้านเดิมท่านเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดเมื่อปี พ.ศ.2401 โยมบิดาชื่อ คง โยมมารดาไม่ทราบนาม โยมบิดามีอาชีพค้าขาย มีเรือโกลนล่องมาจากนครศรีธรรมราชมาค้าขายที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้โยกย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่จังหวัดธนบุรีในปี พ.ศ. 2412 ได้บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดทองนพคุณ อันเป็นสำนักสอนกัมมัฏฐานที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น หลวงปู่ชูท่านได้ศึกษาทางด้านนี้ รวมทั้งจิตใจฝักใฝ่ในด้านพุทธาคมและไสยเวทมาตั้งแต่รุ่นหนุ่ม จึงมุ่งมั่นศึกษาวิชาต่างๆ แต่ละแขนงจนกระทั่งเชี่ยวชาญ ว่ากันว่า ท่านยังเป็นศิษย์เรียนวิชาจากสำนักวัดระฆังโฆสิตารามอีกด้วยต่อมาท่านได้ลาสิกขาเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปศึกษาวิชาต่างๆ ท่านได้ไปขอศึกษาวิชากับ ท่านอาจารย์พลับ วัดชีตาเห็น (วัดชีโพ้นในปัจจุบัน) จ.อยุธยา

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อทองเหลือง องค์ที่ 1 ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ซึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น ได้ปรนนิบัติ และศึกษาวิชากับพระอาจารย์พลับจนหมดสิ้น จึงลาพระอาจารย์เดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าท่านได้ไปศึกษาวิชากับพระอาจารย์รูปใด อีกทั้งการเดินทางไปของท่าน เป็นระยะเวลานานมากและยังขาดการติดต่อกับทางบ้าน บรรดาญาติพี่น้องพากันเข้าใจว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ว พอท่านกลับมาเยี่ยมบ้าน ยังความปิติยินดีแก่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง โยมบิดามารดาจึงจัดหาตบแต่งภรรยาให้ท่าน อยู่กินกันจนมีบุตรธิดา รวม 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1หลังจากท่านแต่งงานมีครอบครัวท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านสมุนไพรใบยาและเวทย์มนต์คาถาที่ได้ร่ำเรียนมา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้าน พากันเรียกท่านว่า พ่อหมอชูภายหลังท่านเกิดเบื่อหน่ายในโลกีย์วิสัย มองเห็นความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร จึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดนางชี เขตภาษีเจริญ ต่อมาได้ย้ายมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาคปรก จวบจนกระทั่งมรณภาพ เมื่อวันพุธ แรม 5 ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ พ.ศ.2477 รวมสิริอายุได้ 76 ปี

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อทองเหลือง องค์ที่ 2 ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ประวัติ พระกรุหลวงพ่อโตของท่าน หลวงปู่ชู คงชูนาม ที่ได้ค้นพบในสมัยของท่านพระครูศรีพัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 วัดนาคปรก

ประวัติการสร้างพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู คงชูนาม วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพ
พระกรุหลวงพ่อโตวัดนาคปรกนั้น สร้างขึ้นโดย ท่านพระอธิการชู หรือ หลวงปู่ชู คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคม แห่งลุ่มน้ำปากคลองภาษีเจริญ ตามตำนานเล่าขานกันว่า แม้แต่ท่านเจ้าคุณเฒ่า เทพเจ้าแห่งทุ่งบางขุนเทียน หรือ ท่านหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ที่พวกเรารู้จักกันดี ยังให้การยอมรับในพุทธาคมของท่าน ถึงขนาดว่าหากมีคนในย่านตลาดพลูไปขอของดีจากท่าน ท่านเจ้าคุณเฒ่าจะบอกกล่าวแก่ผู้คนเหล่านั้นว่า “ให้กลับไปขอของดี ของขลัง จากท่านอธิการชู ที่วัดนาคปรกกันเถิด เพราะวิทยาคมของท่านอธิการชู ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าฉันเลย”

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์สามเหลี่ยมนางพญ เนื้อชินตะกั่ว(หายาก) ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

หลวงปู่ชูท่านได้สร้าง พระกรุหลวงพ่อโตวัดนาคปรกอันโด่งดัง เมื่อคราวที่ท่านทำพิธีเททองหล่อ องค์พระหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดนาคปรกทั้งสององค์ สองครั้ง โดยทำพิธีเททองหล่อ หลวงพ่อโตองค์เล็ก ครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ และทำพิธีเททองหล่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เป็นครั้งที่สอง ในปี พ.ศ.๒๔๗๒ เพื่อประดิษฐาน ณ พระวิหารหลวงพ่อโตวัดนาคปรก ไว้ให้พี่น้องประชนผู้เลื่อมใสศรัทธา ได้กราบไหว้ในองค์หลวงพ่อโต 

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์กลีบบัว เนื้อชานหมาก ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ประวัติการแตกกรุ ของพระกรุหลวงพ่อโตวัดนาคปรกเนื้อทองเหลืองนั้น มีการแตกกรุด้วยกันสองครั้งคือ  ครั้งแรกแตกเมื่อมีโขมยใจบาปแอบเข้ามาตัดเศียรองค์หลวงพ่อโต แต่ก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ในคราวนั้น เมื่อขโมยใจบาปเหล่านั้น กลับไม่สามารถนำเศียรขององค์หลวงพ่อโตออกไปได้ กลับเดินวนเวียนหลงทางหาทางออกจากวัดไปไม่ได้จนเกือบใกล้รุ่งสาง พวกหัวโขมยใจบาปจึงได้นำเศียรขององค์หลวงพ่อโตไปแอบซุกซ่อนไว้ ที่พงหญ้าริมกำแพงพระอุโบสถของวัด

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์กลีบบัว เนื้อว่าน ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ซึ่งในครั้งนั้น ทางวัดโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูศรีพัฒนคุณ พิศิษฐ สิมมามี เจ้าอาวาสวัดนาคปรกในสมัยนั้น และคณะกรรมการของวัดได้ทำการสำรวจที่องค์พระหลวงพ่อโต จึงได้พบพระพิมพ์หลวงพ่อโต ลักษณะเป็นพระแผงเนื้อทองเหลืองอยู่ภายในองค์พระจำนวนหนึ่ง ทางวัดจึงได้ทำการจดบันทึก และเก็บรักษาพระดังกล่าวไว้

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์แหวกม่าน เนื้อดินดิบผสมว่าน ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2516 ทางวัดนาคปรกต้องการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด และจะขยายถนนที่เล็กคับแคบให้กว้างขึ้น เพื่อสดวกแก่ญาติโยมที่ต้องอาศัยทางของวัดเพื่อสัญจรเดินทาง จึงจำเป็นที่จะต้องทำการรื้อถอน  เรือสำเภาปูนโบราณ ซึ่งได้สร้างขึ้นในสมัยของท่าน หลวงปูชู คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก และยังได้รื้อถอนสถูปเจดีย์เก่าที่อยู่ข้างเรือสำเภาปูนออกอีกด้วย

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์แหวกม่าน เนื้อดินเผา ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

การรื้อถอนในครั้งนั้น ทางวัดได้พบพระกรุที่สร้างขึ้นโดย ท่านหลวงปู่ชู อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก ที่บรรจุกรุไว้ในเรือสำเภาอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์คือ 1.พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อทองเหลืองจำนวนหนึ่ง 2.พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อชินตะกั่ว พิมพ์สามเหลี่ยมนางพญา จำนวนไม่ถึงยี่สิบองค์ 3.พระพิมพ์กลีบบัว มีทั้งเนื้อดินเผา เนื้อว่าน เนื้อชานหมาก เนื้อชินตะกั่ว จำนวนไม่มากนัก 4.พระพิมพ์แหวกม่าน เนื้อดินเผาและเนื้อดินดิบผสมว่าน จำนวนไม่มาก   5.พระพิมพระสังกัลจาย เนื้อดินเผาจำนวนไม่มาก 6.พระพิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อดินเผาหลายสิบไห

ภาพพระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์พระสังกัลจาย เนื้อดินเผา ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

อีกทั้งยังพบพระที่ฝากกรุไว้ในสถูปเจดีย์เก่าที่อยู่ข้างเรือสำเภอปูนอีกจำนวนหนึ่ง พระกรุพิมพ์หลวงพ่อโต ที่ทางวัดได้พบในเรือสำเภาปูนโบราณในครั้งนั้น พระทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในไหโบราณมีฝาปิดอย่างดี จึงทำให้พระกรุหลวงพ่อโต วัดนาคปรก ที่ค้นพบในครั้งนั้นมีความแห้ง สภาพองค์พระค่อนข้างดีและไม่มีคราบกรุ

ภาพด้านหน้า พระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อดินเผา ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ทางวัดนาคปรกซึ่งกำลังทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดอยู่ในขณะนั้น จึงได้เปิดให้พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศัทราในองค์หลวงพ่อโตและองค์หลวงปู่ชู วัดนาคปรก ได้ร่วมทำบุญเช่าบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต โดยกำหนดราคาให้เช่าบูชาในขณะนั้น คือ 1.พระหลวงพ่อโตเนื้อทองเหลืองทั้งที่พบในเรือสำเภาปูนโบราณ และพระแผงที่พบในท้ององค์หลวงพ่อโต นำเอามาเลื่อยออกเป็นองค์พระเป็นองค์ๆ ในราคาองค์ละ 1000 บาท 2.พระหลวงพ่อโตเนื้อชินตะกั่ว พิมพ์สามเหลี่ยมนางพญา องค์ละ 1000 บาท 3.พระพิมพ์กลีบบัวเนื้อดินเผา ราคาองค์ละ 200 บาท เนื้อว่าน เนื้อชานหมาก เนื้อชินตะกั่ว ราคาองค์ละ 500 บาท 4.พระพิมพ์แหวกม่านเนื้อดินเผา องค์ละ 200 บาท เนื้อดินดิบผสมว่านองค์ละ 500 บาท 5.พระหลวงพ่อโตเนื้อดินเผา ราคาองค์ละ 50 บาท 

ภาพด้านหลัง พระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรก พิมพ์หลวงพ่อโต เนื้อดินเผา ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

ส่วนพระพิมพ์พระสังกัลจายเนื้อดินเผาผู้เขียนจำราคาไม่ได้ หลังจากที่ทางวัดนาคปรกเปิดให้เช่าบูชาพระกรุหลวงปู่ชูที่แตกกรุนั้น พระทุกพิมพ์ได้หมดไปจากวัดนาคปรกในเวลาอันรวดเร็ว จะเหลือแต่พระพิมพ์หลวงพ่อโตเนื้อดินเผาซึ่งมีจำนวนการพบเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายก็หมดไปจากวัดนาคปรกในอีกไม่กี่ปีต่อมา

รวมภาพด้านหน้า พระกรุ หลวงปู่ชู วัดนาคปรก ทุกเนื้อทุกพิพ์ ในภาพนี้จะมีแปลกที่ไม่ใช่พระกรุของหลวงปู่ชู ก็คือพระปิดตาเนื้อชินตะกั่วองค์เล็ก เพราะเป็นพระฝากกรุที่ได้จากสถูปเจดีย์ที่อยู่ข้างเรือสำเภาโบราณที่พบพระกรุวัดนาคปรก ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

พระกรุหลวงพ่อโต หลวงปู่ชู วัดนาคปรกนั้น เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ มีประสพการณ์ แคล้วคลาดปลอดภัย แก่ผู้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ ที่นำไปห้อยบูชา มีเรื่องเล่าขาน ถึงประสพการณ์ในพระเครื่องชุดนี้ ของท่านกันอย่างไม่รู้จบ จึงเป็นพระเครื่องอีกรุ่นหนึ่ง ที่น่าเสาะแสวงหา มาสะสมบูชาเป็นอย่างยิ่ง

รวมภาพด้านหลัง พระกรุ หลวงปู่ชู วัดนาคปรก ทุกเนื้อทุกพิพ์ ในภาพนี้จะมีแปลกที่ไม่ใช่พระกรุของหลวงปู่ชู ก็คือพระปิดตาเนื้อชินตะกั่วองค์เล็ก เพราะเป็นพระฝากกรุที่ได้จากสถูปเจดีย์ที่อยู่ข้างเรือสำเภาโบราณที่พบพระกรุวัดนาคปรก ที่แตกกรุในสมัยท่านพระครูศรีพัฒนคุณ เป็นเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เมื่อปี พ.ศ.2516

หมายเหตุ 
ก่อนที่จะมีการแตกกรุในปี พ.ศ.2516 ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามคุณแม่ไปทำบุญที่วัดนาคปรกอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทางวัดได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ จนทำให้พบพระกรุหลวงพ่อโตในเรือสำเภาโบราณดังกล่าว ซึ่งทางผู้เขียนได้อยู่ในเหตุการณ์ในขณะนั้น จนเกิดความศรัทธาในองค์หลวงปู่ชูวัดนาคปรก ต่อมาจึงได้บวชเป็นสามเณร ภาคฤดูร้อนรุ่นแรกของวัดนาคปรก ในปี พ.ศ.2517  

พระกรุหลวงพ่อโตเนื้อดินเผา และกรุพระพิมพ์ต่างๆทั้งหมดที่พบในเรือสำเภาโบราณ ที่ท่านหลวงปู่ชูได้สร้างบรรจุกรุขึ้นไว้นี้ เป็นพระที่ปราศจากคราบกรุ เพราะมีการบรรจุไว้ภายในไหโบราณมีฝาปิดอย่างดี อีกทั้งสภาพกรุก็มั่นคงแข็งแรง กันน้ำ กันฝน ได้เป็นอย่างดี ผิวพรรณขององค์พระจะออกเป็นสีหม้อใหม่เกือบทั้งหมด จะมีออกสีน้ำตาลเข้ม สีขาวนวล และสีดำบ้างเล็กน้อย ดูเผินๆ จะเป็นเหมือนพระที่สร้างขึ้นใหม่ แต่ถ้าหากใช้แว่นขยายส่องดูที่องค์พระจะปรากฏว่ามีความเก่า และมีความแห้งถึงอายุถึงยุค   

ภาพพระกรุ หลวงปูชู วัดนาคปรกทั้งหมดที่เราได้นำมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ คุณแม่ของผู้เขียนคือ คุณแม่จินตนา รัตนประสิทธิ์ ท่านได้รับพระทั้งหมด สมัยร่วมทำบุญเมื่อครั้งกรุแตกในปี พ.ศ.2516 จากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูศรีพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดนาคปรก โดยเฉพาะภาพพระกรุหลวงพ่อโต พิมพ์สามเหลี่ยมนางพญา เนื้อชินตะกั่ว และพระกลีบบัว เนื้อชานหมาก เนื้อว่าน เนื้อชินตะกั่ว จะเป็นพระที่พบเห็นได้น้อย หายาก ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จึงเป็นโอกาศดี ของท่านผู้ที่อ่านบทความนี้ ที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่ชู จะได้มีโอกาศพบและจดจำ เพื่อเสาะหามาเป็นเจ้าของกันครับ

รวมภาพด้านหน้า พระเหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ปี 2500 สร้างโดย หลวงปู่เลี่ยมพระลูกชายของ ท่านหลวงปูชู วัดนาคปรก

การรวบรวมบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านหลวงปูชู คงชูนามและวัตถุมงคลของท่าน และประวัติความเป็นมาของวัดนาคปรกในครั้งนี้ เจตนาของข้าพเจ้าก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียติคุณของท่าน หลวงปูชู คงชูนาม และเกียติคุณของวัดนาคปรก โดยเฉพาะหลวงพ่อบุญธรรมของข้าพเจ้า ท่านพระครูศรีพัฒนคุณ(พิศิษฐ สิมมามี) พระผู้มีแต่ให้ ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื่องหลังความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของวัดนาคปรกในยุคปัจจุบันตราบจนชีวิตของท่านหาไม่

เมื่อท่านมรณะภาพลงแล้ว หลวงพ่อท่านก็ยังได้สั่งเสียให้เอาอัฐิของท่านไปบรรจุไว้หลังมณฑปของท่านหลวงปู่ชู ซึ่งหลวงพ่อท่านพระครูศรีพัฒนคุณท่านมีความเคารพบูชาในองค์หลวงปูชู คงชูนามเป็นอย่างยิ่ง เป็นสถูปเจดีย์เล็กๆหากไม่สังเกตุจะไม่มีทางรู้เลยได้ว่า นี่คือสถูปเจดีย์ของอดีตท่านเจ้าอาวาสนักพัฒนาผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดนาคปรกอย่างมากมายมหาศาล

รวมภาพด้านหลัง พระเหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก ปี 2500 สร้างโดย หลวงปู่เลี่ยมพระลูกชายของ ท่านหลวงปูชู วัดนาคปรก

และขอขอบคุณท่านพระครูวรกิตติโสภณ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) ที่ยังไม่ลืมท่านหลวงพ่อพระครูศรีพัฒนคุณ โดยท่านพระครูวรกิตติโสภณ ท่านได้สร้างรูปเหมือนเท่าองค์จริงของท่านพระครูศรีพัฒนคุณ(พิศิษฐ สิมมามี)ขึ้น เพื่อให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาและลูกบุญธรรมของท่านพระครูศรีพัฒนคุณ(พิศิษฐ สิมมามี)อย่างข้าพเจ้า ได้มีที่กราบไว้บูชาระลึกถึงบุญคุณความดีของท่าน โดยไปต้องไปทำความสะอาดสถูปเจดีย์เล็กๆเก่าๆ ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจเหมือนอย่างแต่ก่อน ที่ข้าพเจ้าไปไหว้องค์หลวงพ่อท่าน ขอขอบพระคุณครับ

วิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์)

บันทึกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2556

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

.......

บารมีเหรียญพระเจ้าตากชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี ช่วยชีวิตหนุ่มใหญ่ให้รอดตายจากเหตุรถพลิกคว่ำ
https://sacred.kachon.com/353935

.......

ประมวลปาฏิหาริย์แห่งเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ(คลิ๊ก)
https://sacred.kachon.com/353522

.....

ร้านเช่าบูชาวัตถุมงคล by กะฉ่อนดอทคอม(คลิ๊ก)
https://shop.kachon.com

 

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก